Stadgar

STADGAR FÖR HÖÖRS HAVS- OCH FLUGFISKEKLUBB

Höörs Havs- och Flugfiskeklubb org.nr: 802452-6322
§1

Höörs Havs- och Flugfiskeklubb är en sammanslutning av fiskeintresserade personer från hela världen. Klubben är ansluten till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och dess skånedistrikt.

Klubben har till syfte:

att bidraga till fiskets utveckling som sport/rekreationsform,

att befrämja sportfiske och fiskevård,

att i medlemmarnas intresse verka för ändamålsenlig organisation av fisket och fiskevattnetsrationella utnyttjande,

att genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresset bland ungdom och därigenom ge dem ett ökat utbyte av fritiden,

att bekämpa olaga och olovligt fiske samt andra oarter på fiskets område,

att verka för ökat fiske- och naturvett liksom för respekt för andras rätt,

att verka för gott kamratskap mellan klubb- och övriga förbundsmedlemmar,

att befrämja ett gott samarbete med klubbar och andra kategorier av fiskare till åstadkommande av god trivsel på fiskevattnen.

§2 Medlemskap

Rätt till medlemskap äger varje fiskeintresserad person, som söker inträde, betalar föreskrivna avgifter samt efterlever klubbens stadgar och föreskrifter.

§3 Förvaltning

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en särskild utsedd ordförande och minst fyra ledamöter, jämte suppleanter. Samtliga utses för en tid av två år på så sätt att halva antalet styrelseledamöter och suppleanter avgår vartannat år. Styrelsen är beslutsmässiga när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Styrelsen beslutar med enkel röstövervikt. Vid lika rösttal gäller den mening som biträdes av ordförande utom vid val, där lotten avgör.

Klubben tecknas av fungerande ordförande jämte utsedd kassör.

§4 Subventioner

Föreningen skall till medlemmar subventionera fiskekortsavgifterna till klubbens fiskevatten.

Föreningen skall även medverka till att havsfiskeresor anordnas. Även detta skall föreningen
subventionera för föreningens medlemmar. Föreningen skall även subventionera ungdoms-
sektionen.

§5 Revision

För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet en revisor. Revisor väljes på ett år.

Klubbens räkenskaper avslutas per den 31/12 årligen.

§6 Motioner

Motioner och ärenden vilka skall upptagas till behandling vid årsmötet, skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet.

§7 Årsmöte

Årsmötet skall ske senast den 15 mars innevarande år.

1 Mötets öppnade

2 Fråga om mötets behöriga utlysande

3 Godkännande av kallelsen

4 Val av mötesordförande

5 Val av mötessekreterare

6 Val av justeringsmän tillika rösträknare

7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redogörelse

8 Revisorns berättelse

9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

10 Val av ordförande

11 Val av ledamöter

12 Val av suppleanter

13 Val av revisor

14 Fastställande av avgifter

15 Styrelsens rapporter samt förslag

16 Motioner

17 Övriga frågor

18 Mötets avslutande

§8 Kallelse

Kallelse till årsmötet skall utsändas senast 14 dagar före årsmötet. Som kallelse till årsmötet godkännes även e-postförsändelse där medlemmen inlämnat e-postadress. Övriga frågor kan tas upp för diskussion, men ej beslut.

§9 Uteslutning

Medlem som uppsåtligt skadar klubben eller grovt åsidosätter stadgarnas bestämmelser eller uppträder så att klubbens anseende bringas i fara kan av styrelsen uteslutas. Frågan om uteslutande får dock ej upptagas till avgörande förrän medlemmen beretts tillfälle att inom en viss tid yttra sig i ärendet.

§10 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av två på varandra klubbmöten, varav ett skall vara årsmöte och varvid minst 2/3 majoritet på vardera mötet. Mellan dessa möten skall minst en månad förflyta.

§11 Klubbens upplösning

Beslut om klubbens upplösning kan endast ske genom beslut av två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte och varvid skall föreligga minst 2/3 majoritet på vardera mötet. Upplöses klubben skall dess tillgångar gå till fiskevårdsåtgärder för befrämjandet av lax- eller havsöringsfisket i Helgeås vattensystem, eller andra fiskvårdsbefrämjande åtgärder som bestämmes vid mötena.

Stadgarna antogs på årsmötet den 2006-03-04 och årsmötet 2007-03-03